วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี

ผู้ใช้ข้อมูลทาง การทำบัญชี สามารถแบ่งประเภทได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ใช้ภายนอก
(External Users) และผู้ใช้ภายใน (Internal Users)

กลุ่มผู้ใช้ภายในกิจการ (Internal Users)
ได้แก่ กรรมการอำนวยการ , ผู้จัดการทั่วไป ,
หัวหน้าฝ่าย/แผนก , และพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบั ข้อมูล
ผู้ใช้ภายในจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์การดำเนินงานของกิจการ เพื่อใช้ในการ
วางแผน การควบคุม โดยผู้บริหารของกิจการต้องมี
ความรู้ความเข้าใจระบบการเงินเพื่อการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลทางบัญชีที่นำมาใช้ใน
การสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานในกิจการ
จะเรียกว่า ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัด การบัญชีบริษัท
(Managerial accounting information)

กลุ่มผู้ใช้ภายนอกกิจการ (External Users)
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะลงทุน , ผู้ขายสินค้า
หรือเจ้าหนี้อื่น , สถาบันการเงินหรือบุคคลที่ให้
กิจการกู้ยืม, ลูกค้า , หน่วยงานรัฐบาล , สาธารณชน
กลุ่มผู้ใช้ภายนอกมีด้วยกันมากมายหลายฝ่าย
ซึ่งแต่ละฝ่ายก็ต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น
เจ้าหนี้จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจให้เครดิตกับ
กิจการ , นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูล
เพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหรือซื้อหุ้นเพิ่ม
เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลทางการบัญชีการเงิน (Financial
accounting information) จะมีรูปแบบหรือลักษณะ
ที่กำหนดไว้ตามหลักการรับทำบัญชีที่รับรองทั่วไป
(Generally accepted accounting principles: GAAP)


วัตถุประสงค์การรับทำบัญชี

วัตถุประสงค์การรับทำบัญชี


นำมีความจำเป็นตอการทำเกษตรกรรมฉันใด การจัดทำบัญชีบริษัท ก็มีความจำเป็นตอธุรกจฉัน
นั้น เนื่องจากการบัญชีถือเป็นแกนกลางหรือกระดูกสันหลังในโลกธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจทราบรายรับ
รายจ่าย รวมทั้งทราบสถานะทางการเงินของตนเอง ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีสามารถสรุป
ได้ ดังนี้

1.เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางการค้า
2.เพื่อให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่าช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของ
เจ้าของอยู่เป็นจำนวนเท่าใดและอย่างไร
3.เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารของเจ้าของกิจการ
4.เพื่อเป็นการป้ องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์
5.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
6.เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการคำนวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ

http://auditors.wix.com/accountaudit#!about/c1et

การบัญชี รับทำบัญชี

การบัญชี

หมายถึง การคัดเลือก การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการจัดทำ การทำบัญชีรายงานทางการเงินโดยใช้หน่วยวัดเป็นเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของรายงาน เกี่ยวกับการเงิน
ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง


การคัดเลือก การจดบันทึกข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การทำบัญชี
(Identification) (Recording) (Communication)
การคัดเลือกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การจดบันทึกรายการค้า การจัดทำรายงานทางการเงินและ
หรือรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน วิเคราะห์ข้อมูล
- การซื้อ/ขายสินค้า - สมุดบัญชีรายวัน - งบดุล
- การรับ/จ่ายชำระหนี้ - สมุดบัญชีแยกประเภท - งบกำไรขาดทุน
ฯลฯ ฯลฯ - งบกระแสเงินสด
ฯลฯ

http://auditors.wix.com/accountaudit